Home My Way 7 reasons why sensitive people are stronger than you can think

7 reasons why sensitive people are stronger than you can think

written by Inesa Foltea November 20, 2017

7 motive pentru care oamenii sensibili sunt mai puternici decât ați fi crezut
7 reasons why sensitive people are stronger than you can think 

Persoanele sensibile sunt dintre cele  suflete bune din lume. Vor face totul pentru a te vedea fericit, depunând tot efortul pentru a te duce de partea luminoasă a vieții.

Deseori persoanele sensibile sunt percepute ca slabe. Par a fi oameni introverți și antisociali. Însă ei au mult mai multă compasiune și generozitate decât alții.

Sensitive people are those good persons in the world. They can do everything, in order to make you happy, they can put all the effort, so that you can arrive in the shiny part of your life.

Very often it is considered that sensitive persons are weak persons. They can seem to be introverts and not sociable. But they have much more compassion and generosity than others.

Iată cele 7 motive pentru care oamenii sensibili sunt mai puternici decât ați crezut.
These are those 7 reasons for which sensitive persons are stronger than you can think.

Ei simt profund
Oamenii sensibili depășesc dificultățile pentru a ascunde emoțiile și trecutul. Sensibilitatea lor îi face să meargă înainte, câștigînd înțelepciunea prin durere. Omul sensibil nu are nevoie de recunoștință. Eul lui nu este forța motrică a vieții. El vrea doar să răsplătească societatea pentru tot ce a experimentat în plan pozitiv.

Feel very deep
Sensitive people go through difficulties in order to hide emotions and the past. Their sensibility help them to go on, becoming wiser through pain. The sensitive person does not need recognition. His ego is his driving power in life. He wants only to be thankful to the society for everything that he experiences in positive way.

Iubesc profund
În ciuda faptului că sunt răniți, oamenii sensibili continuă să-și păstreze inimile deschise întregii lumi. Cand inima se frânge, ea se tratează cu o energie intensă. Oamenii sensibili folosesc această energie pentru a continua să iubească și să dăruiască. Ei au o genă empatică care nu cunoaște limite când vine vorba de dragoste.

Love deeply
Inspire of the fact that they are hurt, the sensitive people continue to keep their heart open to the whole world. When his heart is broken, it is treated with a more intense energy. The sensitive person use this energy to continue to love and to share this love. They have an empathic gene that does not know the limits when we speak about love.

Oferă ajutor
Oamenii sensibili se confruntă cu obstacole dificile. Un suflet senzual va găsi motivul pentru a aprecia și a proteja. Ei vor transforma această energie în motivul principal de a ajuta umanitatea. Indiferent dacă este vorba de animale, natură sau oameni, o persoană sensibilă va proteja în ceia ce crede.

Offer help
The sensitive people face difficult obstacles. A sensual soul will find the reason to appreciate and to protect. They will transform this energy in their main reason in order to help the humanity. No matter if we speak about animals, nature, a sensitive person will protect the cause he believes in.

Își asumă riscuri
Când simți că nu ai nimic de pierdut, riști totul. O persoană sensibilă a depășit atât de multe obstacole, încât nimic nu o mai sperie. Ei sunt liberi. Atunci când cineva vede ușa încuiată, omul sensibil deschide fereastra. Ei vor face acest lucru pentru toată lumea și pentru tot ce joacă un rol important în viața lor.

Assume risks
When you feel that you have nothing to loose, you risk everything. A sensitive person went through so many difficulties, that nothing can threaten him. They are free. When somebody see a closed door, the sensitive person will see the window. They will do this thing for all the people around and for everything that pays an important role in their life.

Sunt creativi
Creativitatea se naște din vulnerabilitate și deschidere completă. O persoană sensibilă excelează în creativitate. Aceștea sunt artiștii, scriitorii, muzicieni, oameni care soluționează probleme. Ei știu că prin creativitate se deplasează prin energiile mistice ale necunoscutului.

Are creative
The creativity appear from the vulnerability and their complete openness. A sensitive person has excellent results in creativity. By profession they are: artists, singers, people that can solve problems. They know that through creativity they can travel through mystic energies of unknown things.

Observă detaliile
Ei știu că pentru a atinge succesul, trebuie să privești toate detaliile situației. Oamenii sensibili observă totul. Această calitate îi face perfecționiști. Ei sunt puternici, deoarece conștiintetizează tot ce este în jur și preferă să utilizeze acest dar pentru a-i ajuta pe alții.

Observe details
They know that in order to obtain the success, you have to look for all the details of the situation. The sensitive people observe everything. This quality make them professional people. They are powerful, because understand and feel everything that is around them and prefers to use this gift to help the others.

Sunt prieteni cu natura
Oamenii sensibili tind să evite mulțimea, muzica tare și tot ce este zgomotos. Le place să se bucure de singurătate. Le place natura, pentru că ea nu se grăbește, nu minte și nu trădează. Ei sunt oamenii naturii.

Friends with nature
The sensitive people try to avoid the crowded places, load music and everything that is nosy. They  enjoy to be alone. They like nature, because it is not in hurry, does not lie and does not cheat. They are people of nature.

 

Sunt deacord cu toate cele expuse mai sus, mai mult decat atat, ma caracterizeaza orisice afirmatie.

Se pare că această vară, pentru mine, a fost o căutare explosivă de sine prin culori, forme și stiluri. Este plăcut să experimentezi în anumite limite admisibile. Stil individual, cu elemente moderne, de elegantă, prin varietate, poate cu nuanțe de diferite elemente culturale și de diferite epoci, dar linia echilibrului și a gustului impecabil sa treacă ca o linie roșie și sa bucure ochiul.

I agree totaly with everything said above, more than this, it is very close to my being these affirmations. It seems that this summer was an intensive search of self creativity through colors, forms and styles. It is a pleasure to make different experiments in a certain limits. Individual style, with modern elements, elegancy though differencies, or even elements from different cultures and epochs, but the most important is that the line of equilibrium and of a good taste to pass through as a red line, so that it can be pleasant for the eyes of the others.

 

Aceasta fotosesiune a fost un pas înainte spre o liniște sufletească, împăcare trupească și mintală, care mă face să mă simt libera și sigura în orișice situație, în special la această etapă a vieții mele. Libera atat în gîndire cât și in acțiuni.

This summer was in the same time back to my roots and a step forward to a goal of peace for the body and  mental satisfaction, which makes me feel free and confident in any situation, especial at this period of time of my life. Free in thinking and in actions.

Este un zbucium lăuntric care încerc să-l înțeleg și să-l exteriorizerz.

It is a inner search, which I try to understand and exteriorize.

 

 

0 comment
    | 

You may also like

Leave a Comment