mediator-logo

Medierea, soluția eficientă

Medierea, o justiție privată avantajoasă?

Medierea reprezintă o modalitate modernă și eficientă de soluționare a litigiilor dintre persoane fizice sau juridice pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, echidistanță și confidențialitate, având liberul consimțământ al părților pentru desfăsurarea întregului proces de mediere.

Medierea este un proces structurat, compus din ședințe de mediere, ce are loc într-un cadru neutru și confidențial, în biroul mediatorului, din inițiativa/la solicitarea tuturor părților din litigiu, sau doar a unei părți (vezi în continuare procedura de mediere). Părțile din conflict sunt cele care decid dacă își vor soluționa conflictul/litigiul/disputa dintre ele prin mediere, la un mediator ales sau acceptat de comun acord.

Pot face obiectul unui proces de mediere conflictele ce au ca obiect drepturi de care părțile pot dispune în mod liber, prin negociere, prin convenții sau alte forme prevăzute de lege. Negocierea unei soluții într-o problema este scopul de facto al medierii. Așadar medierea poate fi folosită în numeroase conflicte sau litigii. Printre acestea enumerăm litigii izvorâte din raporturi civile, raporturi comerciale, raporturi familiale, raporturi penale (se pot media cazurile penale în care retragerea plângerii prealabile sau/și împăcarea părtțlor înlătură răspunderea penală), conflictele școlare, conflictele de malpraxis, conflictele izvorâte din raporturi de asigurare, conflictele de muncă, litigii din materia protecției consumatorului (în mod voluntar sau la recomandarea ANPC), litigii din domeniul proprietății intelectuale.

Nu se pot media conflictele din raporturile administrative, fiscale, cele referitoare la actele emise de autoritățile sau instituțiile statului (plângeri împotriva acestor acte), conflictele a caror conținut constă în drepturi strict personale, și nici orice alt conflict care are în conțnut drepturi de care părțile nu pot dispune (prin convenție sau altă formă prevazută de lege).

În instanță, părțile aduc litigiul în fața judecătorului și acesta în baza unor criterii, rațiuni și legi obiective, având susținerile și probele avocaților, judecă cauza, dând dreptate uneia dintre părți. O parte iese perdantă și alta câștiga. Cu toate acestea și partea care câștiga, iese perdantă intr-o bună masură daca ne gandim la timpul, stresul și banii care le-a plătit cu acel proces. Este bineștiut faptul că o Hotărâre Judecătorească nu mulțumește pe deplin nici una din părțile procesului judiciar, costurile finale fiind de cele mai multe ori neprevăzut de mari.

Procesul de mediere este total diferit de procesul judiciar. În cadrul medierii părțile își soluționează disputa cu ajutorul mediatorului, generând și analizând împreună o solutie reciropc convenabilă, avatanjoasă și satisfăcătoare pe cât posibil. Procesul de mediere se desfășoară pe un fond de interese și nevoi, luându-se în considerație toate elementele incidente în situația dată – neînțelegeri, emoții, sentimente, diverse rațiuni de acțiune a fiecărei persoane din conflict. Cu toate acestea, chiar daca backgroundul medierii este unul de interese și nevoi, în ședințele de mediere se respectă întrutocmai drepturile și libertățile fiecărei părți. Interesele și nevoile sunt ghidate de principiile respectării drepturilor fiecărei părți implicate în proces. Fără respectarea acestor drepturi nu se poate vorbi de un proces de mediere corect, onest, legitim și legal. Procesul de mediere are în vedere drepturile fiecărei persoane din conflict, însa negocierea soluțiilor posibile la situația data este focusată pe nevoile, interesele și scopurile persoanelor. În mod mai concret, conflictul este analizat de mediator cu implicarea activă și efectivă a tuturor persoanelor aflate în conflict. Analiza conflictului este vitală rezultatului medierii, analiza constând în discutarea cauzelor conflictului, istoricului conflictului, percepției conflictului de catre fiecare parte, solutiilor posibile.

Analiza conflictului implică deasemeni analiza intereselor și nevoilor părților deoarece acestea au fost în mare masură cauze sau factori determinanți ai conflictului, pe lângă alți factori de ordin subiectiv ori obiectiv. In mediere solutia discutată, analizată și agreată este de tip câștig-câștig (WIN WIN), ambele părti câștigă și rămân mulțumite, deoarece interesele și nevoile lor in problema dată au fost împlinite într-o masură mulțumitoare și satisfăcătoare.

Medierea este o justitie privată avantajoasă deoarece persoanele ajung la o întelegere în cadrul confidențial și neutru al unui Birou de Mediator. Este o justitie, o dreptate – o echitate făcută pe fondul intereselor și nevoilor părților, o dreptate bilaterală, ambele părți ale conflictului rămânând mulțumite în urma soluției pe care împreună cu mediatorul au găsit-o, analizat-o și agreat-o.

În procesul de mediere, mediatorul reconsolidează comunicarea dintre părți, creaza punți de legătură/de dialog între ele, și prin comunicare, negociere și deschidere spre un dialog constructiv focusat pe soluții la conflict, se ajunge la o ultimă soluție a partilor, o înțelegere reciproc mulțumitoare și satisfăcătoare pentru fiecare parte.

Avantajele Medierii

Medierea

este soluția modernă, foarte avantajoasă și rapidă pentru rezolvarea eficientă a conflictelor/litigiilor dintre două sau mai multe persoane. Principalele avantaje ale alegerii medierii sunt:

1. Costuri financiare reduse în comparație cu instanțele de judecată. La mediator se plăteste doar onorariul dinainte stabilit și convenit împreună cu părțile, în funcție de complexitatea și natura litigiului. În instanță taxa de timbru, costurile cu onorariile avocaților, costurile expertizelor, costurile cu martorii ori materialul probator, se cumulează în sume foarte mari în comparatie cu costul unui onorariu pentru un Proces de Mediere. Dacă un onorariu pentru un întreg proces de mediere incepe de la 350 de lei pentru fiecare parte din conflict, un proces judiciar costa minim cateva mii de lei.

2. Timp de soluționare a litigiului/disputei redus substanțial. În cadrul procesului de Mediere, în funcție de complexitatea cauzei și disponibilitatea părților, rezolvarea conflictului poate avea loc încă de la prima sedintă de mediere. În cauzele mai complexe, în funcție și de disponibilitatea părților, rezolvarea conflictului/litigiului poate avea loc în urma mai multor sedințe stabilite în cursul mai multor săptămâni. Prin comparație, un proces judiciar dureaza ani buni de zile, incluzând căile de atac.

3. Procedură simplă, informala, privata, comodă și flexibilă. Procedura medierii este o procedură comodă, părțile dispun de conținutul procesului – discutiile despre conflict si soluții, mediatorul de cadrul procedural. În cadrul medierii părțile aleg “termenul” de comun acord cu mediatorul stabilind data, ora și locul unde se va desfasura medierea (de regulă la biroul mediatorului, iar prin excepție și în alte locații dacă mediatorul și părțile din conflict convin astfel).

4. Lipsa oricărui cost/stres emoțional privind procesul și finalul acestuia. În instanță părțile așteaptă ani de zile pentru o soluție, având nesiguranța că le va fi in favoarea lor, chiar daca consideră și probează că au dreptate; în toți acești ani își consumă energie și ajung la o stare de stres emotional privitor la procesul judiciar în derulare. În procesul de mediere fiecare parte este liberă sa accepte dialogul, să propună o soluție, să analizeze soluția sa și soluțiile oferite de cealalta parte, ca împreună să găsească soluția cea mai benefică pentru ambele. Părțile împreună decid și ambele câștigă.

5. Medierea are ca rezultat o soluție de tip WIN WIN, câștig-câștig. În mediere fiecare parte câștigă pentru că soluția – intelegerea lor va fi acceptată de toate părțile doar daca va fi mulțumitoare, altfel nu va fi agreată de una din ele. Fiecare parte este libera să decidă dacă o anumită soluție este potrivită, o mulțumeste, îi satisface interesle in cauză.

6. Scutiri la plata taxei de timbru pentru consfintirea Acordului de Mediere, și reduceri de 50% în ceea ce privește taxa de timbru pentru consfințirea/incuviintarea Acordului de Mediere de către instanță (emiterea unei Hotărâri de Expedient, în procedură nelitigioasă, în camera de consiliu). a. Când conflictul a fost mediat fără a exista un proces judiciar în curs(mediere extrajudiciară), pentru cererea de consfințire/încuviintare a Acordului de mediere se va plăti o taxă de timbru judiciar de doar 20 de lei. Atunci când prin Acordul de mediere se realizează un transfer de proprietate ori a altui drept real(vanzare-cumparare, donatie, schimb, compensatie, etc ce privesc bunuri imobile), ori Acordul de Mediere priveste un partaj/împărțire/ieșire din indiviziune, la această taxă fixă de 20 de lei se adaugă 50% din valoarea taxei de timbru judiciar care ar fi fost platită în cazul în care conflictul se soluționa printr-un proces judiciar. b. În cazul consfințirii/încuviințării Acordurilor de mediere ce privesc litigiile de pe rolul instanțelor de judecată, taxele de timbru se returnează părtilor din orice litigiu(familial, comercial, de munca, etc), cu excepția Acordurilor de mediere ce privesc transferul drepturilor de proprietate, constituirea de drepturi reale imobiliare, cauze și partaje succesorale.

7. Puterea actului/contractului încheiat la mediator. Acordul de Mediere are puterea unei convenții, unui contract, mai precis între părți acordul de mediere are putere de lege, și este viabil, valid și valabil, producând efecte juridice (obligând părțile la respectarea obligațiilor asumate) încă de la semnarea lui. Acordul se poate prezenta la notarul public sau la instanța de judecată pentru a putea fi investit cu putere executorie. În litigiile succesorale și cele care privesc transferul dreptului de proprietate imobiliară Acordul de Mediere se autentifică la notar ori se consfințește de către instanța competentă, sub sancțiunea nulității absolute.

8. Avantajul Confidențialității Procesului (Acesta este și un principiu fundamental al medierii). Intreaga procedura de MEDIERE se desfășoară în baza confidențialității informațiilor și procedurii, acesta fiind un avantaj extraordinar pentru persoanele implicate în cele mai diverse litigii. Avem în vedere, mai ales dar nu numai, relațiile de familie, de muncă, relațiile de afaceri. Toate acestea, daca ajung să fie soluționate la Mediator vor fi confidențiale. Toate discuțiile care au loc la mediator, în toate fazele procesului de mediere, stau sub egida confidențialității. Toate ședințele de mediere vor avea loc intr-un cadru neutru și confidențial. Este un avantaj pentru fiecare parte, comparându-l cu dezavantajul major al procesului judiciar unde sedintele sunt publice și oricine poate vedea și auzi partea și pretențiile sau reclamațiile acesteia fata de pârât, inclusiv reprezentanți ai mass-mediei.

9. Păstrarea relațiilor între părți, unde este posibil și se doreste. Medierea, prin însăși definiția ei este un dialog al părților, un dialog între părți, și între fiecare parte și mediator. Un dialog constructiv, focusat pe soluții, în care mediatorul asistă activ și facilitează părțile să ajungă la rezolvarea reciproc avantajoasă a conflictului. Odata ajuns la un acord în urma medierii, chiar și partial, asupra conflictului, părțile își îmbunătățesc relațiile avute anterior ivirii conflictului, depășind cu bine situația conflictuală.

10. Prevenirea altor conflicte între părți. Acest avantaj oferă părților posibilitatea ca, prin rezolvarea amiabilă a conflictului dintre ele, să prevină alte conflicte, să le anticipeze, ori sa prevină apariția altor cauze, motive de conflict. Angajamentul unei părți din conflict de a face sau a nu face ceva, poate fi cheia unor noi relații bune pentru viitor.

11. Decizia privind SOLUȚIA aparține exclusiv părților. Nici o persoană terță, nici mediatorul prezent, nici avocatul părții nu poate obliga o parte din mediere să agreeze/ să fie de acord cu o anumită solutie, și nici nu poate impune o anumită soluție părților. Părțile singure însuși decid, care este solutia cea mai eficientă și mai avantajoasă pentru fiecare, si tot ele decid daca soluțiile propuse și discutate le sunt favorabile ori nu.

12. Acordul de Mediere semnat de către părtile din conflict/litigiu devine viabil și produce efecte între părți încă de la semnarea lui. Acordul de Mediere semnat de către părți este viabil, valid și valabil de la data semnării lui. Orice drept sau obligație care se naște în temeiul lui este valabil/ă de la data semnării lui, fără vreo altă formalitate. Exceptie de la această prevedere fac Acordurile de mediere care au ca obiect transferuri de drepturi de proprietate sau alte drepturi reale și acordurile ce privesc cauze succesorale, acestea, sub sancțiunea nulității absolute, vor trebui supuse autentificării notariale ori consfințirii de către instanța competentă.

13. Medierea poate fi folosită în majoritatea litigiilor/conflictelor/disputelor. Printre acestea enumerăm litigii izvorâte din raporturi civile, raporturi comerciale, raporturi familiale, raporturi penale (se pot media pe latură civilă toate cazurile penale, iar pe latură penală doar cazurile penale în care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală), conflictele de malpraxis, conflictele de asigurare, conflictele ce izvorăsc din raporturile de muncă, conflictele școlare. etc.

14. Rata mare de succes in medierea litigiilor. Conform statisticilor, peste 80% din cazurile care au fost mediate s-au soluționat în totalitate, părțile ajungând la un acord favorabil in câteva ședințe de mediere.

Conflicte/Litigii ce pot fi mediate:

În domeniul familiei:

 • conflicte ce au ca obiect divorțul, continuarea sau desfacerea căsătoriei
 • conflicte ce au ca obiect custodia comună a copilului în urma divorțului sau separării părinților necăsătoriți
 • conflicte ce au ca obiect partajul bunurilor comune ale sotilor

 

În domeniul civil:

 • conflicte ce au ca obiect diverse creanțe/colectări de debite
 • conflicte ce au ca obiect nerespectarea diverselor contracte
 • conflicte ce au ca obiect dreptul de proprietate și drepturile reale accesorii
 • conflicte ce au ca obiect diverse bunuri
 • conflicte ce au ca obiect partaje succesorale
 • conflicte ce au ca obiect partaje bunuri comune

 

În domeniul raporturilor angajat/angajator:

 • conflicte ce au ca obiect contractul individual de muncă
 • conflicte ce au ca obiect neplata salariului
 • conflicte ce au ca obiect conditiile de muncă, schimbarea/renegocierea clauzelor contractuale
 • conflicte ce au ca obiect orice drept al angajatorului ori angajatului care se poate negocia de catre aceștia

 

În domeniul proprietății intelectuale:

 • conflicte ce au ca obiect despăgubiri în cazul încălcării drepturilor intelectuale

 

În domeniul penal:

 • conflicte ce au ca obiect infractiuni în care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală
 • conflicte ce au ca obiect latura civila a oricarui proces penal, medierea constituind cauza atenuantă la individualizarea pedepsei

 

În domeniul financiar-bancar:

 • conflicte ce au ca obiect diverse creanțe, împrumuturi cu sau fara ipotecă/garanții

 

În domeniul asigurărilor auto:

 • conflicte ce au ca obiect recuperarea daunelor în caz de accident auto
 • conflicte ce au ca obiect plata daunelor victimelor accidentelor auto

 

În domeniul comercial:

 • conflicte ce au ca obiect contracte între profesioniști
 • conflicte ce au ca obiect credite/debite între persoane juridice, persoane fizice ori persoane juridice și fizice
 • conflicte ce au ca obiect calitatea produselor, garanții, standarde de livrare a mărfurilor, etc
 • conflicte ce au ca obiect protecția consumatorului

 

În domeniul malpraxis-ului:

 • conflicte ce au ca obiect malpraxisul din orice ramura de activitate

 

In domeniul administrativ:

 • conflicte ce au ca obiect contracte de prestări diverse servicii între Instituții/Autorități publice și persoane fizice ori juridice.

 

Poate fi mediat orice conflict în care părîțle au dreptul de a dispune -in mod liber și neîngrădit de vreo normă legală- de drepturile în dispută.

Persoanele fizice pot sta singure sau reprezentate (cu procură specială) în mediere. Persoanele juridice stau prin reprezentant cu puteri decizionale, ori prin delegat cu mandat special și putere de negociere-decizie. Autoritățile Administrative pot sta în procesul de mediere prin conducătorul lor ori prin delegat cu mandat special cu putere de negociere-decizie.

Am expus mai sus, succint, conflictele ce pot fi mediate, însă fiecare conflict are un conținut și o structură proprie și poate implica mai multe drepturi. Din acest motiv, contactarea mediatorului și o discutie cu acesta asupra conținutului conflictului, este necesară pentru a vedea dacă și în ce condiții respectivul conflict poate fi soluționat în cadrul unui proces de mediere.

Principiile Medierii

Procesul de Mediere

se desfăsoară în baza unor principii fundamentale care trebuie respectate de către mediator pe întreg parcursul medierii. Mediatorul este obligat să respecte aceste principii și reguli fundamentale în fiecare fază a procesului de mediere și să aducă la cunoștința părților orice informație sau situație care ar duce la periclitarea respectării acestor principii. Această obligație este nelimitată țî timp pentru mediator.

 1. Principiul Autodeterminării părților
 2. Principiul Confidențialității
 3. Principiul Imparțialității
 4. Principiul Neutralității
 5. Principiul Informării prealabile privind procedura de mediere
 6. Principiul interesului superior al copilului (în cauzele familiale)

 

 • Principiul Autodeterminării părților

  Părțile aleg dacă vor parcurge procedura Medierii, dacă doresc soluționarea amiabilă a conflictului lor. Tot ele sunt cele care aleg mediatorul. Tot ele sunt cele care negociază onorariul pentru mediere și discută cu mediatorul oportunitatea și avantajele medierii litigiului lor.

 • Principiul Confidențialității

  Procesul de Mediere se desfasoarăă într-un cadru confidențial. Sediul Mediatorului (sau alt loc pentru mediere dacă așa s-a stabilit de comun acord) trebuie să fie o locatie care să asigure confidențialitatea convorbirilor din timpul medierii. Mediatorul este obligat să păstreze confidențialitatea asupra oricăror date sau informații de care ia cunoștință pe parcursul medierii. Chiar și după închiderea procedurii medierii, mediatorul este obligat să păstreze confidențialitatea tuturor faptelor sau actelor de care a luat cunoștință în cadrul procesului de mediere. Această obligație este nelimitată în timp pentru mediator.

 • Principiul Echidistanței si Imparțialității

  Se referă la echidistanța și imparțialitatea pe care trebuie sa o aibă mediatorul fată de părți in discuțiile din sedințele de mediere. Mediatorul va trebui să aibă o pozitie egală, nediferentiată, echilibrată, impartială față de interesele fiecărei părți în dispută/conflict. Nu poate ajuta o parte, nu o poate consilia, nu o poate îndruma să facă sau să nu facă ceva în detrimentul celeilalte părți din mediere. Orice situație care îl pune pe mediator într-o postura de parțalitate (de ex. rudenia cu una din părți, prietenia cu una din părți, afectivitatea față de una din părți, un interes material ori de altă natură, etc) va trebui pusă în discuție imediat ce survine în Procesul de Mediere, și doar cu acceptul ambelor părți mediatorul poate continua procesul de mediere, și doar dacă se consideră capabil să păstreze echidistanța și imparțialitatea față de interesele incidente.

 • Principiul Neutralității

  Neutralitatea Mediatorului în cauza supusă medierii este fundamentală reușitei medierii. În baza acestui principiu mediatorul va trebui să se situeze înafara intereselor personale ale părților din conflict. Mediatorul nu trebuie să aibă vreun interes în soluționarea într-un anumit mod ori în anumite condiții a respectivului conflict. Nu va avea nici un interes nici pentru sine, nici pentru altul. Lipsa oricărui interes în medierea conflictului va da putere mediatorului de a avea un proces bine structurat și va da încredere părților în a găsi o soluție diferendului, având asistența unui terț care nu are nici un interes incident în cauză, și se implică în soluționarea pe cale amiabilă a conflictului. Prin neutralitatea sa, mediatorul oferă credibilitate părților.

 • Principiul Informării prealabile privind procedura de mediere

  Acest principiu are ca scop informarea părților din conflict asupra tuturor aspectelor procedurale și nu numai ale medierii. În baza acestui principiu, mediatorul este dator să explice părților ce este medierea, care sunt avantajele folosirii medierii in cazul lor, scopul medierii, procedura și regulile procesului de mediere. Informarea prealababilă se va face ambelor părti, în sedință comună ori în ședințe separate, cu referință la conflictul lor. Informarea va cuprinde și structura procesului de mediere, etapele și fazele acestuia așa cum vor fi stabilite de mediator de la caz la caz, regulile de conduită și dialog din timpul medierii.

 • Principiul interesului superior și prioritar al copilului minor

  Mediatorul, în cadrul procesului de mediere, în cauzele familiale în care sunt implicați minori, va urmări pe întreg parcursul procesului de mediere să aducă la cunoștință părinților preocuparea acestora pentru copilul sau copii minori. Interesele și drepturile copiilor minori în ceea ce privește îngrijirea, cresterea, educarea, urmarea unor instituții de invătământ, vor trebuie sa aiba prioritate în dialogul și negocierile dintre părinți.

Procesul de Mediere

Procesul de Mediere

este compus din ședințe de mediere, ședințe de mediere ce reprezintă discuții ale mediatorului cu părțile în sesiune comună (ședință comună), ori în sesiune separată (ședință privată între mediator și o singură parte) .

Etapele procesului de mediere:

1. Etapa de pregătire a medierii (premediere) este etapa care pregătește procesul propriu-zis de mediere. Începe prin demararea procedurilor de mediere de către o parte din conflict ori de toate părțile din conflict.

a) Dacă toate părțile din conflict reușesc și sunt dispuse să vină în biroul mediatorului, acesta, dupa o sumară discuție cu părțile, aflând de la acestea date/informatii despre conflict, începe discutarea procedurilor de mediere – etapa de informare privind medierea. Acestă etapă constă într-un dialog al mediatorului cu părțile conflictului, ședință în care mediatorul explică acestora , cu referință la conflictul lor, procedura medierii, avantajele și scopul medierii, principiile medierii, regulile procesului de mediere, rolul și drepturile sale de mediator, drepturile si obligațiile părților in proces, costurile/onorariile pentru mediere, efectele unui Acord de Mediere. In această ședință mediatorul pregatește părțile din conflict pentru mediere.

b) Daca la mediator se prezintă doar o parte, mediatorul este mandatat de aceasta să facă demersurile necesare pentru a invita cealaltă (celelalte) parte (i) la mediere. In acest sens, partea solicitantă a medierii, îl mandatează pe mediator (printr-un Contract de Pregătire a Medierii) să facă toate demersurile necesare ca cealaltă (celelalte) parte (i) să vină la mediere, să iși exprime un punct de vedere față de conflict și față de oportunitatea medierii. Tot în acestă etapă mediatorul obține datele de contact de la partea solicitantă, atât cât îi sunt cunoscute. In baza Contractului de Pregătire a Medierii mediatorul se obligă să depună toate diligențele în determinarea părților pentru parcurgerea medierii și soluționării amiabile a litigiului lor.

Mediatorul trimite o invitație la mediere prin curier sau poștă părții din conflict. Mediatorul (recomandabil) ia legătura cu partea respectivă prin email, telefonic, poate chiar stabili o scurtă întâlnire cu aceasta în vederea informării despre medierea conflictului. Dacă partea acceptă sa vină măcar la ședința de informare privind medierea – sedintă prealabilă medierii de fond, mediatorul se va întâlni cu toate părțile din conflict la data și ora de comun acord stabilite.

Dupa Etapa de Informare Prealabilă privind Medierea – în urma tuturor discuțiilor cu mediatorul, părtile, în virtutea principiului autodeterminării pentru mediere (principiu care guvernează toate fazele medierii) pot fie să accepte să-și medieze litigiul lor, fie să nu accepte medierea.

Daca acceptă medierea, după semnarea Contractului de Mediere, se trece în Etapa de Mediere Propriu-zisă. Daca părțile sau una din părți refuză medierea, li se va înmâna de către mediator un Certificat de Informare privind Medierea care va confirma faptul că părțile au parcurs Ședința de Informare privind Medierea cu un mediator autorizat, sedință obligatorie conform art 2 din Legea Medierii.

2. Etapa de mediere propriu-zisă (medierea de fond ) Dacă părțile, în urma etapei de pregătire a medierii, acceptă să iși rezolve conflictul / litigiul prin mediere, semnează Contractul de Mediere pus la dispoziția lor de către mediator, medierea de fond poate incepe. In cadrul medierii propriu-zise, părțile, sub asistența directă a mediatorului, prezintă fiecare conflictul asa cum îl percepe. Ulterior prezentării detaliate a conflictului, mediatorul și părțile, printr-un dialog structurat, lămuresc impreună aspectele divergente ale conflictului. Mediatorul face o analiză a conflictului, impreună cu toate părțile din mediere. Se discută pe rând situația și cauzele ei, pozițiile părților, punctele lor de vedere, propunerile lor. După discutarea propunerilor și generarea de soluții si opțiuni amiabile se trece la negocierea unor soluții cât mai satisfăcătoare pentru fiecare parte. Daca analiza conflictului/situației este prima parte a medierii de fond, generarea și negocierea de soluții este partea a doua din mediere. Tehnicile și tacticile de comunicare și negociere a mediatorului vor fi esențiale reușitei medierii.

In timpul Ședintelor comune – cu toate părțile din conflict este posibil ca mediatorul să observe necesitatea unei sedințe private, sedință în care va discuta exclusiv cu o parte, în mod separat și confidențial. Oricare din părți poate solicita mediatorului desfășurarea medierii în ședințe private, care pot avea loc chiar și in zile diferite.

3. Etapa de finalizare a medierii. Aceasta etapă reprezintă sfârsitul medierii consemnat intr-un proces verbal de Închidere a medierii, în care mediatorul constată modul de finalizare a medierii – cu Acord de Mediere sau fără soluție agreată de părți.

Închiderea medierii poate avea loc în 4 moduri:

 1. părțile au ajuns la un acord de mediere, la o soluție care privește toate aspectele conflictului, conflictul a fost soluționat în totalitate
 2. părtile au ajuns la un acord parțial, conflictul a fost soluționat parțial
 3. părtile nu au ajuns la un acord
 4. părțile sau una din părti renunță la mediere

4. Acordul de mediere reprezintă actul final care se redactează de către mediator în urma procesului de mediere, act care transcrie înțelegerea la care au ajuns părtile. Acordul de mediere are putere de lege între părti, fiind un contract intre acestea. Forța juridică a unui ACORD DE MEDIERE, este cea a unui contract bilateral, în care părțile se obligă să facă, să dea, sau să execute ceva una în favoarea alteia. Acordul de mediere este valid, valabil și viabil încă din momentul semnării lui, produce efecte juridice din acel moment.

4.1. Dacă medierea a avut loc în timpul unui proces judiciar părtile sunt obligate să prezinte instanței Procesul verbal de Închidere a medierii, si, in cazurile in care au ajuns la o ințelegere, Acordul de Mediere. Procesul Verbal si Acordul de mediere se vor depune la instanță atât în format tipărit semnate de către părti și mediator, cât și în formă electromică. Instanța va lua act de acordul de mediere și va da o Hotarâre de expedient care va consfinți intelegerea partilor asa cum este ea redactată în Acordul de Mediere.

4.2. Dacă Medierea a avut loc inainte de derularea unui proces judiciar, părțile primesc de la mediator Procesul verbal de închidere a medierii și ACORDUL DE MEDIERE atât în format tipărit semnat de părți si mediator, cât si in format electronic. Acordul produce efecte juridice între părți de la data semnării lui. Prezentarea Acordului la un notar public sau la o instantă este facultativă și la dispoziția părților, excepție făcând cazurile în care Acordul are ca obiect transferuri de drepturi de proprietate imobiliară sau alte drepturi reale, ori cauze și partaje succesorale.

 • Phone:  (+373 22) 21-02-88, (+373 22) 68088608
 • Email:  ifoltea@yahoo.com

  |